Close

Hayom Yom – 09 Menachem Av

Hayom Yom 9 Menachem Av
This entry deals with Minhag and Halacha of Tisha BiAv.
The Rebbe RaShaB and Tisha BiAv, what he did and what he learned.

Hayom Yom 9 Menachem Av

00:00
00:00
Backward
Forward
00:00
00:00
Backward
Forward
Share this class!