Close

Hashem Tzvaos… Hashem Hoshia… Viarva … Yeshiva (5781/ 2021) Class One.

Hashem Tzvaos… Hashem Hoshia… Viarva … Yeshiva (5781/ 2021) Class One.
Hashem Tzvaos (twice) from lower than Havaya up to Havaya.
Hashem Hoshia from higher than Havaya into Havaya.

Hashem Tzvaos… Hashem Hoshia… Viarva … Yeshiva (5781/ 2021) Class One.

00:00
00:00
Backward
Forward
00:00
00:00
Backward
Forward