35. ציון במשפט תפדה ה'תשל"ט


 - PDF ציון במשפט תפדה ה'תשל"ט
 - מאמר ציון בצשפט תפדה ה'תשל"ט
ציון במשפט תפדה ה'תשל"ט This typical ציון במשפט Ma'amar separates ציון from ושבי'ה. The Rebbe explains ציון in tow different ways that are both very advantageous: 1) That ציון is the very essence of the Neshama which is reached and revealed through תורה עבודה וגמילות חסדים as רשב"י says of himself אנא סימנא בעלמא this is true in a small way by all Yidden! 2) The idea of ציון במשפט תפדה is referring to the physical city of ירושלים and the offering up of קרבנות there. Only in ירושלים can we offer physical קרבנות and have an overt meeting between our fire (אש שלמטה) and the divine fire (אש שלמעלה). In spite of all this it is worth to have גלות and נורא עלילה על בני אדם for the sake of תשובה. Especially in he end of Galus עקבתא דמשיחא that even Moshe is a מקבל from us!!!
Where to buy prefect replica watches? This website have lot of replica watches on this website. Buy breitling replica watches audemars piguet replica at our online store.
Where to buy prefect replica watches? This website have lot of replica watches on this website. Buy breitling replica watches audemars piguet replica at our online store.

Registration

Forgotten Password?