זאת תורת העולה ה'תש"מ.


 - PDF
 - Class One.
 - Class Two.
Class One. In this first class on this מאמר the Rebbe discusses the idea of עבודה צורך גבוה- do our תורה ומצוות touch and matter to Him? The answer: In שמו or גילויים yes, but not in עצמות. He explains it using the מאמר עד שלא נברא העולם הי' הוא ושמו בלבד. He explains that שמו includes אצילות which is (the real idea of) שמו and גילויים; but it also includes (many levels higher than אצילות) until נושא הכל in עצמות ומהות [iow יכולת]. So, עבודה צורך גבוה בניחותא to גילויים but not עצמות. Class Two. This (second class on this Ma'amar) argues that you must say עבודה צורך גבוה בניחותא even about עצמות ממש and brings it's proof from קליפת אדום. It is written that קליפת אדום is עולה ואינו יודע עד כמה (in other words it isn't יורד) and Hashem says to יעקב אבינו not to worry אם תגביה כנשר משם אורידך. This is the idea of קליפה falling by itself because it approaches עצמות. This is proof that עצמות is איכפת לי'ה. The Rebbe explains that עבודה בכל מאודיך does reach עצמות especially from תורה rather than from תפילה which is after all a סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה. This explains the פסוק היא העולה (על מוקדה) על המזבח וגו the Klipa ascends היא העולה and falls itself into גיהינום as it says על מוקדה.

Registration

Forgotten Password?