זאת חוקת ה'תשמ"ב. this is a Parshas Para Ma'amar.


 - MP3
 - PDF
Parshas Para is called "חקת התורה" because: 1) It has רצוא ושוב in it, 2) It has the idea of the מדות which motivate our life as Jews, 3) It comes from the שרש ומקור התורה the idea of carved (rather than written) letters אותיות החקיקה. This provides the strength to go to the lowest levels and ascend and go even higher: ירידה צורך עלי' and כל הגבוה יותר ירוד למטה יותר. It has the strength to transform טומאת מת and to ascend from it to טהרה and then even to קדושה. This is why it is connected to the Galuyos, because it has the strength to elevate even them. גלות מדי is תמימה based on what will happen after the transcendence (not before).

Registration

Forgotten Password?