בהר סיני ה'תש"מ (for the 2nd time).


 - MP3
 - Class One.
 - Class Two.
Hemshech Part Three. Class One. Introduction: the word טבע in the נשמה includes the personality limitations based on the מטבע שטיבען and the ענין של יחידה that has a טבע of connection to Hashem. On this basis we learn the מאמר which speaks of three levels: 1) טבע the nature of the Neshama, 2) עבודה work, 3) מתנה what is gifted באתר שלים; and כשעביד לי' נייחא לנפשי'ה. In Shabbos 1) מקדשא וקיימא from above, 2) ושמרו... לעשות what we add to Shabbos through Avoda, 3) The gift of Shabbos which is only ours. In Torah 1) ירושה, we inherit as soon as we are born, 2) התקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לך work, 3) מתנה which helped Moshe not forget and remember. Class Two. These three is Yiddishkeit: 1) כופין אותו עד שיאמר רוצה אני because the יצר stops the true will of the Yid from emerging, 2) עבודה of Torah and Mitzvos. 3) מתנה for those who achieve שלימות. These three are the three meals of Shabbos, are explained with the three generations of 1) דוד and 2) שלמה and 3) תחיית המתים where the removal of קליםה is permanent.

Registration

Forgotten Password?