37. אתם נצבים ה’תשל”ט 1 (Muga)

אתם נצבים ה’תשל”ט 1 This Ma’amar is about the כריתות ברית, the covenant between Hashem and Yidden. We had three covenants connected to Torah; this covenant (according to this Ma’amar) was for Torah SheBa’alPeh. To bring together the highest (רצון העליון) and the lowest (הלכה למעשה). This gives Koach for the three covenants of עולם ,שנה ,נפש: “going into Eretz Yisroel”: Soul (Yidden,) Space (Eretz Yisroel,) Time (Rosh Hashana). Each is the bringing together of the highest and the lowest.

מאמר אתם נצבים ה’תשל”ט 1

Registration

Forgotten Password?