זאת חוקת התורה ה’תשמ”א.

This is a Chukas Ma’amar. חוקת means engraved חקיקה. The מאמר discusses the idea that תורה has two levels: תורה שבכתב ותורה שבעל פה and that the idea of three levels of תורה which are engraved חקיקה written כתיבה and spoken אמירה is what happens when the נשמה comes into this world: it reveals the source of the תורה on the level of חקיקה.
MP3

Registration

Forgotten Password?